Pake Sytse – Rink van der Velde

2.50

1 op voorraad

Artikelnummer: 19121610391106-K-01-A-06-35 Categorieën: ,

Beschrijving

ISBN/EAN: 19121610391106
Auteur(s): Rink van der Velde
Genre: Roman
Uitgave: paperback, Friestalig
Aantal bladzijden: 176
Uitgever: Friese Pers B.V. Ljouwert
3e Druk, Jaartal: 1976
Afmetingen: 209 x 129 x 17 mm
Gewicht: 210 g + 40 g (verpakking) = 250 g
Loc: K-01-A-06-35

Pake Sytse – Rink van der Velde

Beschrijving:
Hwa is Pake Sytse?
In jier as 45 lyn sei er op in moaije maeittiidsdei de frou dach, streake op it hiem it aldste jonkje oer it hier en hjitte him, dat er goed om mem tinke moast. Doe is er buorren utkuijere en noait werom kommen. Pake is weirekke, sa waerd der letter sein as de bern en bernsbern der nei fregen. Dat koe der moai op troch, hwant pake wei wei, wier of net? Mar as elk him al forgetten is en der algemien oannommen wurdt, dat er utnaeid is nei it butelan en der forstoarn, dan komt er ynienen werom. Op himsels is dat al bjusterbaerlik, mar it wurdt noch healwizer as pake it libben fuortset sa’t er dat krap oan in heale ieu lyn yn it Fryske lan wend wie. Hy keapet in ald wenarkje en jowt him del midden yn in natuergebiet, der’t er libbit fan hwat de natuer oplevert. Yn dizze tiid kin dat fansels net mear. Der is eins mar ien, dy’t der bigryp  foar opbringe kin. Dat is hippe Sipke en dy stipet pake dan ek yn alles. Oant hippe Sipke krekt lyk as pake syn natuer folget en fuort giet. Pake sels hat gjin fuortgean mear yn’e kop. Hy bliuwt oan’ e ein ta.

Extra informatie

Gewicht 250 g
Afmetingen 209 × 129 × 17 mm
Staat

Gelezen